آشنایی با پسوند لبرینگ

آشنایی با پسوند لبرینگ

 

اکثر برینگ ها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع و اندازه ابعاد آن است دارای پسوند نیزمی  باشد که هر پسوند معرف ویژگی خاصی در طراحی داخلی یا بیرونی برینگ ( بلبرینگ ) است . از آنجائیکه این علائم و مفاهیم آنها تابع استاندارد خاصی نبوده  و از طرف هر سازنده به طور مستقل تعیین می شود در این کتاب به ذکر پسوندها ی معرفی شده در طرف SKF اکتفا می گردد . تعریف علائم کاربردی از طرف سایر سازندگان برینگ ( ب در برنامه بعدی و در یک مجلد جداگانه قرار دارد.

A : اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ  ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و بعضی از برینگ  هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند ، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. مثال :

A 4210: عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ  های شیار عمیق دو ردیفه .

A 7056: زاویه تماس ۳۰ در بلبرینگ  های تماس زاویه ای یک ردیفه .

AC : زاویه تماس ۲۵ در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای .

AS: سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگهای سوزنی (اعداد اضافی نشاندهنده تعداد سوراخها هستند).

ASR: شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگهای سوزنی ( اعداد اضافی نشاندهنده تعداد سوراخها هستند).

/Axx(x) : حرف A همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ  است.

B : 1- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ  که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.مثال :

۷۲۱۰B : زاویه تماس ۴۰ در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه .

۳۲۱۰B: زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ  های مخروطی .

B: 2- لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ  های مخروطی که با K- شروع می شوند.

BIR: شیار غلتک محدب در رولبرینگهای سوزنی.

 /Bxx(x) :  حرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

C: 1- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ  داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی برینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ  قرار می گیرد.

۷۲۱۰C: زاویه تماس ۱۵ در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه .

۲۲۳۱۰C : حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ  های بشکه ای .

C: 2- بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت . نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع برینگها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند)

.CA : 1- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ  های بشکه ای با پسوند C.

         2- مشخصه ای در بلبرینگهای یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگ که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ( بلبرینگ ) ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.

CAB: غلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ  های بشکه ای که پسوند CA دارند.

CABC: شیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند

CAC: شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد  اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.

CB: مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگ که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالتیکه جفت برینگ  ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.

CC: 1- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.

       2- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگ  که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت برینگ   ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.

/CLN: کاهش در تلورانس حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس ۶X استاندارد ISO).

 CL0:  کلاس دقت ۰ استاندارد ISO

در رولبرینگ  های مخروطی که پیشوند K شروع می شوند.

/CL00: کلاس دقت ۰۰ استاندارد ISO

/CL3: کلاس دقت ۳ استاندارد ISO

/CL7A : کیفیت استاندارد SKF برای برینگهای پینیون

/CN : لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشاندهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است .

مثال :

/CNH : نیمه بالایی لقی نرمال.

/CNM : لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال

/CNL: نیمه پایینی لقی نرمال.

/CNP: نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3.

/C1 : لقی داخلی ، کمتر از C2

            برای درک مفاهیم هر یک از حروف P,L,M,H که بدنبال پسوندهای فوق بیایند به توضیحاتی که برای پسوند CN داده شده است مراجعه شود.

حرف P همیشه به دنبال هر پسوندی بیاید حد پایین لقی را مشخص می کند.

/C2: لقی داخلی ، کمتر از نرمال

/C3: لقی داخلی ،بیشتر از نرمال

/C4: لقی داخلی ، بیشتر از C3

/C5: لقی داخلی ، بیشتر از C4

/C6:تولید صدای کمتر از حد نرمال ، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.

/C7: تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.

/C01: کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی.

/C02: کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01.

/C03: کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی .

/C04: کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03.

/C05: C01+ C03

/C06: C02+ C03

/C07: C01+ C04

/C08: C02+ C04

/C10: کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی ، در برینگ  هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.

/C20: تلورانس قطر داخلی کمتر از C10:

/C30: کاهش تلورانس قطر داخلی ، به سمت حد حد اقل استاندارد.

/C40: تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10:

/C50: کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد.

/C60: C20+ C50

/C70: C20+ C40

/C80: کاهش تلورانس ارتفاع در برینگ های کف گرد.

/C15:  C10+ C05

نمونه هایی از ترکیب کلاسهای تلورانس دو رقمی که در آن تلورانس برای دقت ابعاد و چرخش برینگ کاهش یافته است.

C18:  C10+ C08

/C78: C70+ C08

/C023:

مثالهایی از ترکیب کلاسهای تلورانس C دو رقمی با کلاسهای لقی C یک رقمی

/C102:

/C153:

/C182:C18+C2

/C783: C78

/C483:C48+C3

D: 1- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف برینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره برینگ قرار می گیرد: مثال :

۳۳۱۰D: حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس ۴۵ در بلبرینگ  های تماس زاویه ای دو ردیفه .

K40x45x17D: مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه .

D: 2- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K- دارند.

/DB: دوبلبرینگ  شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ  مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آینتد بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت برینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو برینگ  به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می  گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:

A:  بار اولیه سبک ( در بلبرینگ های تماس زاویه ای ).

B: بار اولیه بیشتر از A ( در بلبرینگ های تماس زاویه ای ).

C: بار اولیه بیشتر از B( در بلبرینگ  های تماس زاویه ای ).

CA: لقی محوری کم ( در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق  ).

CB: لقی محوری بیشتر از CA ( در بلبرینگ  های تماس زاویه ای و شیار عمیق  ).

CC: لقی محوری بیشتر از CB ( در بلبرینگ  های شیار عمیق  ).

CG: لقی صفر (رولبرینگ  های مخروطی ).

C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um.

BA: بار اولیه سبک ( دربلبرینگ های شیار عمیق ).

GB: بار اولیه بیشتر از GB ( دربلبرینگ  های شیار عمیق ).

G…: بار اولیه مخصوص بر حسب DAN.

/DF: دو بلبرینگ شیار عمیق با تماس زاویه ای یا رولبرینگ  مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند . برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.

به توضیحاتی که در مورد DB داده شده است مراجعه شود.

/DG: دو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.

DH: برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه .

DHP: DH+DP

DP: قطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه ).

/DR: دو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ  استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.

DS: 1- برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت.

۲- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه .

/DT: دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ  مخروطی که برای نصب به صورت پشت سر ه جفت شده باشند. اعدادی که مشخص کننده حالتهای گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است

/D7: شیار در حلقه بیرونی بلبرینگهای شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.

/D8: عدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد .

E: اصلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ  دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد اما در بر برینگ بلبرینگ  هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.مثال:

۶۲۰۶E: ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق .

NUP314E: غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ  های استوانه ای .

۲۹۳۲۰E : غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد.

EC: غلتک های بزرگتر و به تعداد بیشتر و افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه .

/EP5: افزایش دقت مورد نیاز در برخی موتورهای الکتریکی معین .

Exx(x): حرف E همراه با دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ ( بلبرینگ ) است.

F: قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی ، انواع مختلف این قفسه ها با ذکر یک عدد مشخص می شوند .

FA: تمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی.

FB: تمرکز قفسه F بر حلقه داخلی.

 FE: قفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.

FMA: قفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ  های سوزنی.

FP: قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

  -2F: بلبرینگ  های ایگرگ با فلینجر در دو طرف .

-۲FF:  بلبرینگ  های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف .

G: بلبرینگ  یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو برینگ  که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند . در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت برینگ مقداری لقی محوری خواهد داشت.

GA: بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت برینگ  مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.

GB: بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ  از حالت GA بیشتر است.

GC: بلبرینگ  یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ  از حالت GB بیشتر است.

GP:رولبرینگ  سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.

H: قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده.

/H: کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ  های سوزنی بدون حلقه داخلی .

اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27 .

/HA: سخت کاری سطحی کل برینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود.

۰: کل برینگ

۱: حلقه های بیرونی و داخلی

۲: حلقه بیرونی

۳:حلقه داخلی

۴: حلقه بیرونی ، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی

۵: اجزاء غلتشی

۶: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی

۷: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی

HB/: برینگی  که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود.

/HE: برینگ  یا قطعاتی از برینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است.

برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود .

/HM: برینگ  یا قطعاتی از برینگ از مارتزیت . علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند.

پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .

/HT: برینگ پرشده با گریس دما بالا (۱۳۰C). مشخصات دقیقتر گریس به وسیله یک عدد دورقمی بعد از HT بیان می شود . هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بربینگ (۲۵% تا ۳۵% فضای خالی برینگ با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:

A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.

B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.

C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)

مثال:۶۲۱۰-۲Z/HT51B بلبرینگ  شیار عمیق ۶۲۱۰ با کاسه نمد فلزی در دو طرف و گریس مخصوص جهت دمای بالا، مقدار گریس بیشتر از حد استاندارد.

/HU: برینگ یا اجزاء برینگ  از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر . تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ  از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.

/HV: برینگ  یا اجزاء برینگ  از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر . تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ  از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.

IS: رولبرینگ  سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی . تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.

ISR: رولبرینگ سوزنی با شیار و سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی . تعداد سوراخها بوسیله اعدادی که به دنبال ISR می آیند مشخص می شود.

J: قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.

/J: ارتعاش کمتر از حد نرمال در حلقه داخلی (مجموعه حلقه با غلتک و قفسه ) رولبرینگ های مخروطی که با K- شروع می شوند .

JA: قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده ، متمرکز بر روی حلقه بیرونی.

JBCS: قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی ( مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه )

JBS: قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ  های سوزنی

JE: قفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده ، و فسفاته شده.

JR: قفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.

JW: قفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده.

K: حلقه داخلی مخروطی با شیب ۱:۱۲

K30: حلقه داخلی مخروطی با شیب ۱:۳۰

L: قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده ، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.

LA: قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده ، متمرکز روی حلقه بیرونی.

LB: قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی .

/LHT: برینگ  محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد ( از +۱۴۰Cتا -۴۰C) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس ۲۵% تا ۳۵% فضای خالی برینگ به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است مشخص می شود.

/LO:  برینگ  حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.

LP:  قفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد.

این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

LPS:  قفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخهای مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما .

-LS:  کاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.

حلقه داخلی در این حالت برای کاسه نمد شیار ندارد و کاسه نمد شامل یک واشر فولادی است که با لاستیک ولکانیزه شده پوشش داده شده باشد.

-۲LS:  کاسه نمد نوع LS در دو طرف برینگ

/۴T: برینگ  محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (-۵۰C) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود.هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در برینگ  25% تا ۳۵% فضای خالی برینگ  بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.

M:  قفسه ماشینکاری شده برنجی ، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.

MA:  قفسه ماشینکاری شده برنجی ، متمرکز روی حلقه بیرونی

MAS:  قفسه ماشینکاری شده برنجی ، متمرکز روی حلقه بیرونی ، دارای شیارهای مخصوص روانکاری .

MB:  قفسه ماشینکاری شده برنجی ، متمرکز روی حلقه داخلی .

MBS:  قفسه ماشینکاری شده برنجی ، متمرکز روی حلقه داخلی  ، دارای شیارهای مخصوص روانکاری .

/MO: برینگ  که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند .

MP: قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی

MPS: قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما .

T: برینگ  محتوی گریس دما متوسط  (110C تا -۳۰C) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس ۲۵% تا ۳۵% فضای خالی برینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.

N: جای خار در حلقه بیرونی برینگ

NR: جای خار و خار در حلقه بیرونی برینگ ( برای تثبیت محوری برینگ

N1:  یک شکاف  در لبه بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ

N2: دو شکاف قرینه نسبت به قطر ،  در لبه های بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ

N+N2 : N4 ، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.

N+N2 : N6 ، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جا خار قرار دارد.

P:

۱-       قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای .

۲-       رولبرینگ  بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه.

۳-       رولبرینگ  پشت بند با سطح بیرونی مسطح .

PR : رولبرینگ  بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه حلقه بیرونی.

/P4 : دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO (دقیقتر از P5)

/P4A : دقت ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس ۹AFBMA.

/P5 : دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۵ استاندارد ISO (دقیقتر از P6)

/P6 : دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۶ استاندارد ISO.

/P43:

P4+C3

نمونه هایی از ترکیب کلاسهای مختلف Pبرای افزایش دقت با کلاسهای تک رقمی Cبرای لقی داخلی .

/P52:

P5+C2

۲P62:

P6+C2

/P63:

P6+C3

/PA9 : دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9.

/PA9B : دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9.

/QBC : چهار بلبرینگ  شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده ، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این برینگ  ها به صورت پشت سرهم . شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.

/QBT : چهار بلبرینگ شیار عمیق  یا تماس زاویه ای منطبق شده ، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این برینگ  ها به صورت پشت سرهم . شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.

/QE5 : کیفیت مخصوص SKF برای بیرینگ مصرفی در موتورهای الکتریکی .

/QE6 : کیفیت استاندارد SKF برای بیرینگ مصرفی در موتورهای الکتریکی .

/QFC : چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده ، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم . شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.

/QFT : چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده ، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از برینگ  ها بصورت پشت سرهم .شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.

/QR : چهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ  استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی.

/QT : چهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم .

/Q05 : ارتعاش بسیار کم

/Q06 : ارتعاش کمتر از نرمال

/Q5 : سطح ارتعاش بسیار پایین ( جانشین C7)

/Q6 : سطح ارتعاش پایین تر از نرمال ( جانشین C6)

:  /Q55  Q5+Q05

/Q66 : Q6+Q06

R: لبه یکپارچه بیرونی روی حلقه بیرونی

RS: رولبرینگ  سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف ، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی ، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی.

-RS1: کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ  ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.

-RS2: کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.

۲RS: کاسه نمد نوع RS در دو طرف برینگ

-۲RS1: کاسه نمد ۱RS در دو طرف برینگ

-۲RS2: کاسه نمد RS2 در دو طرف برینگ

۰۲RS: رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف.

-RZ: کاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک ، در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک ولکانیزه .

-۲RZ: کاسه نمد RZ در دو طرف برینگ

/Rxx(x): حرف R همراه با دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ  است.

/SM: رولبرینگ  سوزنی دارای گریس . ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند .

/SORT: سری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگهای سوزنی . اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .

/SP: دقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4.

/SO: پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای +۱۵۰C.

/S1: پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای.+۲۰۰C

/S2: پایداری ابعاد حلقه های برینگ  تا دمای.+۲۵۰C

/S3: پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای.+۳۰۰C

/S4: پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای.+۳۵۰C

T:

۱-       قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده .

۲-       سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K-.

TA: قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده ، متمرکز روی حلقه بیرونی .

TB: قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده ، متمرکز روی حلقه داخلی.

/TBT: سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده ، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم . شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

/TFT: سه بلبرینگ  شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده ، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم . شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.

 

/TG: سه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده ، برای نصب به یک از صورتهای TFT,TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است .

TH: قفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده.

TN: قفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در برینگ تزریق شده باشد. طراحیها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند..

/TR: سه  بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ  استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار.

/TT: سه بلبرینگ  سیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده ، برای نصب به صورت پشت سرهم

/Txx(x):  Tهمراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ  است.

U:

۱- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای ۱۱۵یا ۱۱۶ بدون بوش رزوه نشده.

۲- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی .

۳- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر.

/UP: دقت فوق العاده بالا ، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4.

/UPG: بلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا(up) بمنظور نصب جفتی به وصورتهای روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم ، که در حالات روبرو و پشت به پشت مقدار کمی بار اولیه خواهد داشت.

/u2

کاهش تلورانس پهنای کل رولبرینگ  های مخروطی متریک.

/u4

etc

V: برینگ  بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی .

/VGS: رولبرینگ  سوزنی یا استوانه ای ، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است .( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است.)

V xxxx:  Vبه همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.

VA: تغییراتی که به  منظور کاربرد بخصوص در برینگ  ایجاد شده است ، نظیر :

VA201: برینگ  برای واگن کوره ها .

VA301: برینگ  برای موتورهای کششی .

VB: ابعاد بیرونی اصلاح شده ، بویژه شعاع پخ.

VE: اصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی .

VQ: تلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد.

VS: لقی داخلی غیر استاندارد در برینگ

VT: روانکاری غیر استاندارد.

W:

۱-       بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخهای روانکاری.

۲-       رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند k-) با جا خار در حلقه داخلی یا بیرونی .

/W: تلورانس ۰/-۰٫۰۵۰mm پهنای رولبرینگ های مخروطی اینچی .

/WMxx(x):  wmهمراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ  است.

/W20:  سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ

/W26: شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی  برینگ

/W33: یک شیار و سه  سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ

/W33x: یک شیار وشش  سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ

W26+w33   /W513

W20+w26   /W518

X:  تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی برینگ ( بلبرینگ ) بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO.

Y:  قفسه برنجی پرسی . طراحیهای دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند .

YA:  قفسه برنجی پرسی ، متمرکز روی حلقه بیرونی.

Z:  رولبرینگ  های سوزنی مرکب با محفظه .

-Z:  کاسه نمد فلزی در یک طرف برینگ

-۲Z:  کاسه نمد Z در دو طرف برینگ

Z+N     -ZN، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار.

Z+NR  -ZNR، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار.

Z+N  -ZNB، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار.

Z+NR-ZNBR، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار.

-۲ZN:2Z+N

-۲ZNR:2Z+NR

ZW: مجموعه دو ردیفه غلتک های سوزنی و قفسه

 

درباره نویسنده