بلبرینگ و آلودگی

بلبرینگ و آلودگی

 
در شرایط وجود آلودگی، روانکاری با دوره های کم تر از مقدار محاسبه شده باعث کاهش اثرات ذرات آلوده کننده و در نتیجه کاهش اثرات مخرب آنهامی شود. وجود سیالات آلوده کننده (نظیر آب و سیالات فرآیندی) نیز کاهش دوره روانکاری را الزامی می کند. در شرایط آلودگی خیلی زیاد روانکاری مداوم توصیه می شود.سرعت های خیلی کم بیرینگ ها تحت بار سبک و سرعت های خیلی کم نیاز به گریس با غلظت کم دارند. ولی بیرینگ ها تحت بار سنگین و سرعت های کم نیاز به گریس با لزجت زیاد و در صورت امکان خواص EP بسیار خوب دارند.افزودنی های جامد نظیر گرافیت و دی سولفیدمولیبدن ( MoS2 ) را می توان در ضریب های سرعت A<20000 استفاده نمود. اتنخاب نوع و مقدار گریس در کاربردها با سرعت کم بسیار با اهمیت می باشد. سرعت های بالا دوره روانکاری مجدد برای بیرینگ ها با سرعت بالاتر از ضریب سرعت A توصیه شده فقط برای گریس های خاص و یا بیرینگ ها خاص نظیر بیرینگ ها مختلط بکار می رود.در این شرایط روش های روانکاری مداوم نظیر سیستم چرخش روغن و روانکاری با مخلوط هوا و روغن مناسب هستند. >بارهای خیلی سنگین برای بیرینگ ها با ضریب سرعت A>20000 و تحت بار با نسبت C/P<4 دوره روانکاری مجدد باید کاهش یابد. تحت این شرایط بار، روانکاری مداوم با گریس یا حمام روغن توصیه می شود.برای کاربردهایی که ضریب سرعت A<20000 بوده نسبت بار C/P=1-2 می باشد. برای سرعت های زیاد و بار سنگین روانکاری به روش چرخش روغن با سیستم خنک کننده توصیه می شود. بارهای خیلی سبک برای بارهای سبک (۵۰ تا C/P=30) دوره روانکاری مجدد را می توان در بیشتر موارد افزایش داد. برای عملکرد رضایت بخش، هر بیرینگ باید تحت بار حداقلی باشد که در بخش مربوط به هر بیرینگ خاص مقدار آن آورده شده است. عدم همراستایی عدم همراستایی ثابت در محدوده مجاز در رولربیرینگ ها کروی، بیرینگ های خود تنظیم و رولربیرینگ های توریدال اثر منفی بر عمر گریس ندارند. بیرینگ های بزرگ برای تعیین دوره روانکاری بیرینگ ها بزرگ (d>300mm) که در ماشین آلات حساس صنایع فرآیندی بکار می روند یک روش فعالانه توصیه می شود. در این موارد توصیه می شود که در ابتدا از دوره های روانکاری مجدد کوتاه استفاده شود و مقدار گریس توصیه شده برای روانکاری مجدد رعایت شود.قبل از گریس کاری مجدد شکل ظاهری و درجه آلودگی ذرات جامد و آب در گریس باید بررسی شود.همچنین آب بندها نیز باید از نظر سایش،خرابی و نشتی بررسی کامل شوند. در صورتی که شرایط گریس و اجزای مربوطه مناسب تشخیص داده شوند می توان دوره روانکاری مجدد را به تدریج افزایش داد. مشابه روش فوق برای رولربیرینگ های کروی کف گرد، ماشین های نمونه، ماشین های توسعه داده شده با چگالی توان بالا(High-density Power) و کاربردهای که تجربه کافی در آنها موجود نیست، توصیه می شود.


رولربیرینگ های استوانه ای
دوره روانکاری مجدد برای رولربیرینگ های استوانه ای در شرایط زیر صادق است.
•    قفسه از نوع پلی آمید ۶٫۶ تقویت شده با الیاف شیشه مرکز شده نسبت به رولرها با پسوند P در شماره فنی بیرینگ 
•    قفسه ازنوع برنجی ماشینکاری شده دو تکه مرکزشده نسبت به رولرها با پسوند M در شماره فنی بیرینگ 
•    قفسه فولادی پرسکاری شده، مرکز شده نسبت به رولرها، بدون پسوند در شماره فنی بیرینگ یا پسوند J یا 
•    قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده بیرینگ نسبت به رینگ داخلی یا خارجی با پسوندMA،MB،ML یا MP در شماره فنی مقادیر دوره روانکاری مجدد محاسبه شده باید نصف شده و گریس با خواص بیرون دهی خوب روغن باید بکار برده شود. بیرینگ ها با قفسه MA،MB، ML   یاMP که با گریس روانکاری می شوند نباید در ضریب سرعت A=n*dm=250000 بکار برده شوند. برای این شرایط روانکاری با روغن توصیه می شود.
 
سایر ملاحظات 
اگر مقدار تعیین شده دوره روانکاری مجدد tf برای کاربردی خیلی کم باشد، توصیه می شود که،
•    دمای کارکرد بیرینگ بررسی شود
•    آلودگی گریس ازنظرات ذرات جامد و یا سیالات بررسی شود
•    شرایط کارکرد بیرینگ نظیر بار و عدم همراستایی بررسی شوند
و در نهایت باید گریس مناسب تری برای کاربرد انتخاب کرد.

درباره نویسنده