فاکتورهای انتخاب بلبرینگ

فاکتورهای انتخاب بلبرینگ

 فاکتورهای انتخاب بلبرینگ در بیشتر موارد چندین عامل باید در نظر گرفته شده و نسبت به یکدیگر مقایسه شوند.لذا امکان ارائه یک قانون عمومی وجود ندارد.اطلاعات ارائه شده در این بخش مهم ترین فاکتورهایی هستند که باید در انتخاب یک بلبرینگ استاندارد در نظر گرفته شوند،که عبارتند از:

  •     بلبرینگ و فضای موجود
  •     بلبرینگ و بارها
  •     بلبرینگ عدم همراستایی
  •     دقت
  •     بلبرینگ و سرعت
  •     بلبرینگ حرکت بی سروصدا
  •     سفتی
  •     جابجایی محوری
  •     نصب و بیرون اوردن بیرینگ
  •     بلبرینگ های اب بندی شده

درباره نویسنده